Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu jezdectvi.tv.
V platném znění od 1. 12. 2020.

Společnost Equi Press s.r.o., Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313513, IČ: 081 32 631, DIČ: CZ08132631 (dále jen „Společnost“), jakožto vydavatel časopisu Jezdectví, e-časopisu Jezdectví a provozovatel webových stránek Jezdectví a Equichannel, zpracovává osobní údaje subjektů údajů podle platných právních předpisů, zejména pak podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“).

Za účelem poskytnutí kompletních informací týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů vydává Společnost tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“):

 1. Správce osobních údajů

Equi Press s.r.o.
Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 081 32 631
E-mail: jezdectvi@equipress.cz

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Společnost jakožto správce osobních údajů zpracovává ohledně subjektů údajů následující osobní údaje:

 1. účel zpracování, právní základ a doba zpracování
 1. základní identifikační údaje subjektů údajů pro účely ochrany práv a právních nároků Společnosti, a to po dobu pět let po skončení právního vztahu se Společností;
 2. údaje subjektů údajů pro účely přímého marketingu zahrnujícího nabídku našeho zboží. Subjekt údajů má vždy možnost se bezplatně odhlásit, resp. odmítnout, další zasílání těchto marketingových sdělení, a to především prostřednictvím odkazu uvedeném v každém zaslaném marketingovém sdělení;
 1. využívání souborů cookies a dalších technologií
 1. Spotřebitelské soutěže
 1. Předávání osobních údajů
 1. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, které se ho týkají. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování, informace o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů, všechna práva subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Subjektů má dále právo Společnost požádat, aby mu sdělila, zda o něm zpracovává nějaké osobní údaje, a pokud ano, pak jaké. Samozřejmě může požadovat sdělení specifických údajů anebo kompletního přehledu všech osobních údajů.

Společnost poskytne první kopii požadovaných informací zcela zdarma.

V případě, že Společnost zpracovává o subjektu údajů nepřesné, nesprávné nebo neúplné osobní údaje, má subjekt údajů právo Společnost požádat, aby je opravila, případně doplnila.

Aby byla Společnost schopná opravu či doplnění zajistit, musí ověřit, zda jsou dosavadní zpracovávané osobní údaje přesné či úplné.

Toto právo může subjekt údajů uplatnit u Společnosti v případě, že:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování;
 3. vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Nařízení GDPR.

Jakmile Společnost ověří splnění všech podmínek nezbytných pro vyhovění žádosti o výmaz osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů vymaže.

Toto právo dává subjektu údajů možnost požádat Společnost, aby omezila zpracování jeho osobních údajů, v případě, že:

 1. popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesl-li subjekt údajů námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud Společnost omezí zpracování na základě shora uvedeného, může osobní údaje subjektu údajů, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s jeho souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. V takovém případě Společnost subjekt údajů předem upozorní, že omezení zpracování bude zrušeno.

Na základě tohoto práva může subjekt údajů od Společnosti získat své osobní údaje, které Společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a současně předat tyto údaje jinému správci.

Zároveň je subjekt údajů oprávněn Společnost požádat, aby jeho osobní údaje předala ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na přenesení údajů má subjekt údajů pouze v případě, že jsou údaje zpracovávány:

 1. automatizovaně; a současně
 2. na základě souhlasu subjektu údajů anebo na základě plnění smluvních povinností.

Ze shora uvedeného vyplývá, že nikoli všechny údaje, které má Společnost o subjektu údajů k dispozici, bude proto možné převést uvedeným postupem k jinému správci.

Pokud Společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě uděleného souhlasu, je subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů není nutné jakkoli odůvodňovat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, k němuž došlo v době po udělení souhlasu před jeho odvoláním.

Nebude-li jiného právního důvodu pro zpracování, Společnost osobní údaje subjektu údajů ihned po odvolání souhlasu vymaže.

Proti zpracování svých osobních údajů pro účely oprávněného zájmu Společnosti je subjekt údajů oprávněn vznášet u Společnosti námitky.

Pokud Společnost neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, je povinna osobní údaje subjektu údajů přestat zpracovávat.

Dále je subjekt údajů oprávněn kdykoliv vznést u společnosti námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází a/nebo již došlo zpracováním jeho osobních údajů k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu.

V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: https://www.uoou.cz/.

 1. Ochrana osobních údajů