Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout ZDE.

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu jezdectvi.cz.
V platném znění od 1. 12. 2020.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese jezdectvi.cz.

Provozovatelem (také prodávajícím) internetového obchodu jezdectví.cz je společnost Equi Press s.r.o., Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313513,
IČ: 08132631, DIČ: CZ08132631.
 
Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který s provozovatelem jedná a uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Zákazník, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odesílá řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Jezdectvi.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, fotografií, textů ani jiných autorských práv provozovatele ani časopisu Jezdectví, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 2. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce jezdectvi.cz může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to stránky obchodu jezdectvi.cz umožňují, může zákazník provádět objednávání a rezervaci zboží též bez registrace přímo z webových stránek jezdectvi.cz. Jezdectví doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího na Jezdectví. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.
 3. Při registraci uživatelského účtu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem – emailovou adresou zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
 7. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 8. UZAVŘENÍ SMLOUVY, CENA
 9. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu na adrese jezdectvi.cz, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.
 10. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Ceny uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Poskytnutá sleva na e-shopu je platná pouze pro zboží objednané přes jezdectvi.cz (nevztahuje se na zboží prodávané v kamenných prodejnách ani zboží objednané jinak než na jezdectvi.cz). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 11. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 12. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o:
 1. Před odesláním formuláře objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře objednávky.
 2. Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.
 4. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.
 5. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 6. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 8. DODACÍ PODMÍNKY
 9. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek ohledně věci, prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce (Česká pošta nebo jiný distributor tisku), kterému zboží předá bez zbytečného odkladu od přijetí. Zboží bude doručeno v expediční lhůtě přepravce.
 10. Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za odevzdaný okamžikem, kdy prodávající kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení nebo kdy mu odkaz ke stažení zpřístupní v jeho uživatelském profilu. Jezdectví upozorňuje, že odkaz ke stažení digitálního obsahu je platný pouze po dobu 60-dnů. Kupující je proto povinen digitální obsah stáhnout v této době.
 11. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek. Aktuální výši dopravného je uvedena u každé objednávky.
 12. Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.
 13. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.
 14. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 15. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 16. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 17. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. V obou případech bude kupující v objednávce přesměrován na platební bránu a postupuje dle zobrazených instrukcí.
 2. Plaťte kartou, která má povolené platby na internetu. Pro platbu online musí být karta vydaná v EU. Pro platbu kartou platí podmínky pro daný případ stanovené příslušnou bankou kupujícího. Akceptujeme platby kartami MasterCard a Visa.
 3. Pro platbu bez poplatku použijte prosím spotřebitelskou platební kartu nebo jinou platební metodu. Při platbě podnikatelskou platební kartou Vám bude účtován nevratný poplatek, a to však nejvýše do částky odpovídající přímým nákladům, které Jezdectví v souvislosti s použitím platby touto kartou vznikly. Konkrétní výše poplatku je uvedena po výběru platební metody, ještě před zaplacením zboží.
 4. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo nabídnout kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  
 6. ODOVĚDNOST Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 8. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 3. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
 4. Je-li vadné plnění podstatný porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle následujícího odstavce jako u nepodstatného porušení.

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to, reklamace v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu:

  Equi Press s.r.o.
  reklamace
  Na Poříčí 26, 110 00, Praha 1
  e-mail: jezdectvi@equipress.cz
 3. Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou Poštou).
 4. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.
 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
  Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující emailem: jezdectvi@equipress.cz.
 6. V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese jezdectvi@equipress.cz. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "Stížnost na přepravu", dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo objednávky. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.
 7. Prodávající tímto informuje kupujícího, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce.

  Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: coi.czanebo www.coi.cz.
 8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 9. Kupující - spotřebitel má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 3 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu. Kupující – podnikatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nemá.
 10. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným emailem). Kupující je oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností kupujícího.
 11. Pokud kupující – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího - spotřebitele, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce kupujícímu – spotřebiteli v souvislosti s vrácením peněz nevzniknou žádné náklady.
 12. Platbu prodávající ovšem vrátí nejdříve po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 14. Kupující bere na vědomí, že v případech stanovených § 1837 občanského zákoníku, nelze od kupní smlouvy o dodávce zboží odstoupit, a to zejména v případech, kdy
  • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  • o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

 1. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  • použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozuměj včetně SW, e-časopisu apod.) zakoupeného u prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.
 3. Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li sjednáno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti. Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který prodávající poskytla kupujícímu jako dar.
 4. Zvláštní pravidla při koupi poukazů třetích stran (netýká se dárkových poukazů Jezdectví.cz). Jezdectví je pouze prodejcem poukazu. Poskytovatelem služeb a prodejcem zboží, coby plnění poskytnutého na základě uplatnění poukazu, je třetí osoba (poskytovatel). Pro využití plnění spojeného s poukazem se proto kupující musí obrátit na příslušného poskytovatele a dojednat s ním podrobnosti poskytnutí konkrétní služby a/nebo převzetí konkrétního zboží. Po zakoupení poukazu obdrží kupující unikátní kód poukazu na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém profilu, resp. adresu, kterou uvedl kupující při dokončení procesu objednávky. Tím přejdou rizika spojená s tímto poukazem na kupujícího. Tento unikátní kód sdělí kupující poskytovateli před samotným poskytnutím služby a/nebo převzetím zboží. Poskytovatel ověří platnost kódu a bez zbytečného odkladu (nesjedná-li s kupujícím jinak) poskytne kupujícímu předmětnou službu a/nebo předá zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na koupi poukazu ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení poukazu, to neplatí, pokud v této lhůtě již poukaz uplatnil. V případě reklamace zboží a/nebo služby prodávající doporučuje kupujícím obrátit se přednostně na poskytovatele, s ohledem na možnost rychlejšího vyřízení reklamace a možnost sjednat s poskytovatelem náhradní plnění týkající se konkrétní služby a/nebo zboží dle poukazu. 

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na jezdectvi.cz v sekci Ochrana soukromí.

 1. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod jezdectví.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci provozovatel nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2020. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na jezdectvi.cz.
 4. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 5. Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.
 6. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy.

Equi Press, s.r.o.